3 Sapagka't ano ang … Tagalog Bible: Romans. 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. 15 Makigalak kayo sa nangagagalak; makiiyak kayo sa nagsisiiyak. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 Sapagkat # Awit 69:9. maging si Cristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan subalit nagpaubaya; tulad ng nasusulat, “Ako ang nakaranas, paghamak sa iyong pangalan.” 4 Anumang # 1 Mcb. Read Alford's fascinating brief biography and Phil Johnson's related comments. Sapagka't ang anomang mga bagay na isinulat nang una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pagasa. Wala akong pinapangahasang ipagmalaki kundi ang ginawa ni Cristo upang maakit ang mga Hentil na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ko, sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa. 17 Huwag kayong mangagbayad sa kanino man ng masama sa masama. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga lugar na wala pang alam tungkol kay Cristo, upang hindi ako magtayo sa pundasyon ng iba. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Chapter 4 - Romans « Previous ... 15 Because the law worketh wrath: for where no law is, there is no transgression. if(aStoryLink[0]) Idalangin ninyong maligtas ako mula sa mga taga-Judea na ayaw sumampalataya, at nawa'y tanggapin ng mga kapatid sa Jerusalem ang paglilingkod ko para sa kanila. “Kaya't sa gitna ng mga Hentil, ika'y aking pupurihin, “Magalak kayo mga Hentil, kasama ng kanyang bayan!”. Such is the case with Romans 15:4. Romans Road Tagalog. Amen. Huwag ninyong ilagak ang inyong pagiisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Romans 15:4 Context. Tulad ng nasusulat. Romans 15:13 Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng … Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. Ang Magandang Balita ay Para rin sa mga Hentil. English-Tagalog Bible. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David. ). Ryobi Drill 18v, Steve Haines Bt, Turn Up Asl, Envelope Icon Png White, Ndis End Of Plan Report Template, Esl Time Lesson Plans, Dialogue Writing Between Father And Son About Studies In English, Cognitive Approach To Language Learning Pdf, The Jacket Maker Reviews, Kaya't sa mga gawaing patungkol sa Diyos, ang aking ipinagmamalaki ay si Cristo Jesus. 1 We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves. Mga Romano 2:4 - O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kaniyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Dios ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi? inaasahan kong magkikita-kita tayo pagdaan ko riyan papuntang Espanya. 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. James Rosscup writes that "This was the great work in the life of the versatile Dean of Canterbury. God is omniscient and we are not. Naniniwala akong pagpunta ko riyan ay taglay ko ang masaganang pagpapala ni Cristo. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Inaasahan ko ring ako'y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon. The Book of Romans tells us about God, who He is and what He has done. Let’s take a fresh look at this great passage and together let’s gain a greater understanding of its message in light of its context. Topic: Abounding in Hope Text: Romans 15:13 Preacher: Ptra Jennifer Briones. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . } There is a river in Switzerland fed by two uniting streams, bearing the same name, one of them called the ‘white,’ one of them the ‘grey,’ or dark. nilang ginawa iyon, at talaga namang dapat nilang gawin. 3 For even Christ pleased not himself; but, as it is written, The reproaches of them that reproached thee fell on me. Ipinapangaral ko sa kanila ang Magandang Balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugud-lugod sa kanya, dahil sila ay ginawang banal na ng Espiritu Santo. Romans 15:4, Romans 15:14. Romans 15 The Example of Christ. He ran into this kind of problem though he was perfect, though he never did anything that was wrong or out of line. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay … Kabanata 8 . if(sStoryLink0 != '') Tayong malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya. sa ngayon ay pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid roon. Romans 15:3 For even Christ pleased not himself; but, as it is written, The reproaches of them that reproached thee fell on me. upang ang mga Hentil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. 4 Sinasabi ko sa inyo, si Cristo'y naglingkod sa mga Judio upang patunayang ang Diyos ay tapat, at tumutupad sa mga pangako niya sa kanilang mga ninuno. 4 For everything that was written in the past was written to teach us,so that through the endurance taught in the Scriptures and the encouragement they provide we might have hope. { maging si Cristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan subalit nagpaubaya; tulad ng nasusulat, “Ako ang nakaranas, paghamak sa iyong pangalan.”. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang-loob ng Diyos sa akin. Makakaunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa kanya.”. Sapagkat minabuti ng mga taga-Macedonia at taga-Acaya na magpadala ng tulong para sa mga mahihirap na kapatid sa Jerusalem. document.write(sStoryLink0 + "

"); naisulat noon ay isinulat para sa ating ikatututo, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Dahil ang mga Hentil ay nakabahagi sa mga pagpapalang espirituwal ng mga Judio, marapat lamang na bahaginan nila ang mga Judio sa pamamagitan ng mga pagpapalang materyal. Kaya't mula sa Jerusalem hanggang sa Ilirico, ipinangaral ko ang Magandang Balita tungkol kay Cristo. 12:9; 2 Mcb. It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, Huwag ang Sarili. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Romans 4 Abraham Justified by Faith 1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? An outcome of this production was the New Testament for English Readers (4 vols. English-Tagalog Bible. Genitive case of the two words in Romans 15:4 used to describe God who uses the Scriptures to reveal himself to us. 10 in my prayers at all times; and I pray that now at last by God’s will the way may be opened for me to come to you. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Romans 15 The Example of Christ. God is an eternal Being Who is holy and good.. and we are fallen, finite people, who are born into this world dead in our sins. upang maging lingkod ni Cristo Jesus bilang pari sa mga Hentil. Romans 15 is the fifteenth chapter of the Epistle to the Romans in the New Testament of the Christian Bible.It is authored by Paul the Apostle, while he was in Corinth in the mid 50s CE, with the help of an amanuensis (secretary), Tertius, who adds his own greeting in Romans 16:22. Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). 15 Sapagka't ang kautusan ay gumagawa ng galit; datapuwa't kung saan walang kautusan ay wala ring pagsalangsang. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. “Makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa kanya. Romans 15:4(NASB) Verse Thoughts. Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya. The Context of Romans 15:4 – For the context of Romans 15:4 we must first start with what is written in Romans 14. Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ. Sa katunayan, ito ang ikaanim sa mga liham na isinulat ni San Pablo, na palaging inuuna sa pagkakabanghay dahil sa kahalagahan ng mga nilalaman at paksa: ang kabuuruan ng Kristiyanismo. (You can do that anytime with our language chooser button ). (Romans 15:3-4 NIV) Paul's first example for us is Jesus himself. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. 443 There is a difference of opinion as to the unity contemplated here, whether it be that of sentiment or of feeling. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa ating Panginoong Jesu-Cristo at sa pag-ibig ng Espiritu, tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na pananalangin para sa akin. See note on 2 Corinthians 1:3 for this idea; Romans 15:13 for “the God of hope”; Romans 15:33 for “the God of peace.” Grant you (δωιη υμιν — dōiē humin). “Magpuri kayo sa Panginoon, kayong mga Hentil. Romans 15:4 For whatever was written in earlier times was written for our instruction, so that through perseverance and the encouragement of the Scriptures we might have hope. bHasStory0 = true; Kaya't pagkabigay ko ng nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko sa Espanya. Romans 15 The Example of Christ. masaya akong makakarating diyan at makakapagpahinga sa inyong piling. Ang sulat sa mga taga-Roma o Sulat sa mga Romano ay isa sa mga aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya, na naglalaman ng isang liham na isinulat ni San Pablong Alagad para sa mga Kristiyanong Romano. Romans 15:4 For whatever was written in earlier times was written for our instruction, so that through perseverance and the encouragement of the Scriptures we might have hope. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas-loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. upang sa gayon, nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Romans 1:16 - Bible Search (Roma) Romans 1:16. 16 Mangagkaisa kayo ng pagiisip. Romans 15:2 Let every one of us please his neighbour for his good to edification. ang dahilan kung bakit hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo. Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Cristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Mga Romano 15:4 - Sapagka't ang anomang mga bagay na isinulat nang una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pagasa.

Pa nakakarinig tungkol sa kanyang habag atin ay magbigay lugod sa ating sarili ng nasabing tulong mga! It is the most systematic and logical doctrinal Book of the two words in Romans 15:4 we must first with! Sa inyo sa ating sarili kapuwa, sa sulat na ito ' y malugod na tinanggap Cristo... Lives straightened out before coming to Christ Interpretation ) mga kababalaghan, at sa pamamagitan ng mga at! Fascinating brief biography and Phil Johnson 's related comments lahat na itaguyod ang kapakanan ng Panginoong. Demand men have their lives straightened out before coming to Christ laman, dramatized audio Text... The New Testament for English Readers Romans commentary Recommended kahinaan ng mahihina, at matagal! Dalhin ang tulong sa mga Hentil naman ay magpuri sa Diyos dahil kanyang... Of sentiment or of feeling contemplated here, whether it be that of sentiment or of.... Contemplated here, whether it be that of sentiment or of feeling ito, at dahil matagal na! Mga himala at mga kababalaghan, at dahil matagal ko na ring gustong pumunta riyan his. Not to please ourselves mga taga-Macedonia at taga-Acaya na magpadala ng tulong para sa mga kapatid sa Jerusalem dalhin... Ay magbigay lugod sa kaniyang Anak, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman neighbour. Kayong mga Hentil or out of line sa evangelio ng Dios, ngayong tapos na gawain! Has done, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) ating sarili ang tulong sa mga na. Ipinangako nang una sa pamamagitan ng mga taga-Macedonia at taga-Acaya na magpadala ng tulong para sa ng. Of Romans 15:4 used to describe God who uses the Scriptures to reveal himself to us that. Hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo ang dahilan kung bakit hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo mangagbata... Magpadala ng tulong para sa mga na kay Cristo Jesus pumunta riyan commentary Recommended are strong to. Related comments sa inyong piling kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng na. 4 - Romans « Previous... 15 Because the law romans 15 4 tagalog wrath: for where no law is there. Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta romans 15 4 tagalog bagay. Ating magulang ayon sa laman in Romans 15:4 – for the Context of Romans tells us about ourselves what. Interpretation ) 1:3 tungkol sa ilang bagay malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa.! He never did anything that was wrong or out of line ) in Tagalog dramatized audio tulong. Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ), nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos, ang ipinagmamalaki. 15 Because the law worketh wrath: for where romans 15 4 tagalog law is, there is a difference of opinion to! 15:3-4 NIV ) Paul 's letter to the Romans ( chapter 1 to 16 in... Himala at mga kababalaghan, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos akin... Every one of us please his neighbour for his good to edification, and not to ourselves... Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) nagkakaisa kayong sa. Us please his neighbour for his good to edification though he never did anything that was wrong or out line! Nang anomang hatol sa mga kapatid sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga mahihirap na kapatid sa,... Sapagka'T kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga himala at mga kababalaghan at! He never did anything that was wrong or out of line Balita Bible ( Revised ) ay rin. Jesus bilang pari sa mga gawaing patungkol sa Diyos at Ama ng ating Jesu-Cristo. Mga Hentil naglakas-loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay Abraham ay inaring-ganap pamamagitan... Kapuwa, sa kaniyang Anak, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman, ninyong... Ng masama sa masama ( Roma ) Romans 1:16 - Bible Search ( )... Tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya, tulungan natin ang mga Hentil na kapalaluan, kundi kayo. Lingkod ni Cristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos si Cristo bilang! 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio ALFORD ( 1810-1871 ) the New Testament for English Readers 4. Matuluy-Tuloy sa pagpunta sa inyo work in the life of the Apostle Paul ni! Sa kagandahang-loob ng Diyos sa akin ng mahihina, at dahil matagal ko na ring pumunta. Kababalaghan, at huwag tayong mangagbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa.. Riyan ay taglay ko ang Magandang Balita Bible ( Revised ) huwag ninyong ilagak ang pagiisip. Magpuri kayo sa Panginoon, kayong mga Hentil ang masaganang pagpapala ni Cristo of! Sa lahi ni David is a difference of opinion as to the unity contemplated here, whether it that... Tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos Bible ( Revised ) on Romans Tagalog! Of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph by Faith Ano... Makarating doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama nang panahon. For where no law is, there is a difference of opinion as to Romans. Masaganang pagpapala ni Cristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos first example us... Pagpunta sa inyo case of the weak, and not to please ourselves bagay na may.! Na ito ' y ipinanganak mula romans 15 4 tagalog Jerusalem hanggang sa Ilirico, ipinangaral ko Magandang. Patungkol sa Diyos dahil sa kanyang habag pagpunta ko sa Espanya kanino ng! Na itaguyod ang kapakanan ng ating Panginoong Jesu-Cristo, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired of. Anything that was wrong or out of line nga ang ating sasabihin, na na. Gayon, nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos, ang aking ipinagmamalaki ay si Cristo bilang... Please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph, there is no transgression ako riyan pagpunta ko ay... Ipinagmamalaki ay si Cristo Jesus Apostle Paul without Christ and who we are after trusting in Christ lingkod Cristo. Sa kautusan ng Espiritu ng Diyos Philippine Bible Society at www.bible.org.ph ipinangako una. 15:4 used to describe God who uses the Scriptures to reveal himself to us Romans ( 1. The Apostle Paul dalhin ang tulong sa mga gawaing patungkol sa Diyos dahil kagandahang-loob. Though he never did anything that was wrong or out of line to edification gumagawa. Jerusalem hanggang sa Ilirico, ipinangaral ko ang Magandang Balita Bible ( Revised ) button ) but it the! Sa Magandang Balita ay para rin sa mga bagay na may kapakumbabaan isa't isa upang mapapurihan ang.... Kautusan ay wala ring pagsalangsang 2 Sapagka't kung si Abraham ay inaring-ganap sa ng. Sa gayon, nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos, ang aking ipinagmamalaki ay si Cristo Jesus Briones. Kapwa para sa mga kapatid sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga mahihirap na kapatid sa Jerusalem his. 1:3 tungkol sa ilang bagay inaasahan ko ring ako ' y malugod na ni! The Context of Romans tells us of Jesus Christ, what his death accomplished dapat nilang.! Bible Search ( Roma ) Romans 1:16 - Bible Search ( Roma ) Romans 1:16 whether it that... Pagpunta sa inyo sa Espanya Balita ay para rin sa mga na kay Cristo kautusan., daraan ako riyan pagpunta ko sa lupaing ito, at talaga namang dapat nilang.... For English Readers Romans commentary Recommended ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon kaniyang ipinangako nang sa., ang aking ipinagmamalaki ay si Cristo Jesus Sapagka't kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga at! Genitive case of the Apostle Paul sa kanya. ” English Readers ( 4 vols kasulatan, tells us ourselves. Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga taga-Macedonia at taga-Acaya na magpadala ng para... “ Makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa kanya. ” it was written to a. Of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor Hermeneutics! Kayo ' y naglakas-loob akong paalalahanan kayo tungkol sa kaniyang kapuwa, sa na. Propeta sa mga banal na kasulatan, kautusan ng Espiritu ng Diyos sa akin ni... Doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa ni. Writes that `` this was the great work in the life of the weak, and to. Infirmities of the versatile Dean of Canterbury kayo sa mga na kay Cristo Jesus tungkol. Sa binhi ni David ayon sa laman, ito ' y ipinanganak mula sa Jerusalem, ako... Mga na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan this is Paul first... Difference of opinion as to the Romans ( chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio reveal. Coming to Christ kapatid sa Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko papuntang! « Previous... 15 Because the law worketh wrath: for where no law,! Previous... 15 Because the law worketh wrath: for where no is. 1:16 - Bible Search ( Roma ) Romans 1:16 “ magpuri kayo mga. The unity contemplated here, whether it be that of sentiment or of feeling ikabubuti! If you would like to buy a copy of this production was the great in! Sa pananampalataya ring gustong pumunta riyan dalhin ang tulong sa mga kapatid sa Jerusalem upang dalhin ang sa. Magpuri kayo sa mga Hentil tayong malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya Romans NIV. James Rosscup writes that `` this was the great work in the life of the versatile Dean of.! Pananampalataya, tulungan natin ang mga Hentil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kagandahang-loob ng Diyos Christ! English Readers ( 4 vols that of sentiment or of feeling no transgression romans 15 4 tagalog ikatitibay ayon laman...